ترولی

تولی آشپزخانه صنعتی

ترولی

ترولی وسیله ای برای حمل مواد غذایی در مکان هایی که نیاز به سرو سریع غذا دارند استفاده می شود . تولی های ساخته شده در شرکت ماک استیل از جنس ایستل استن می باشند و تمامی ابعاد استاندارد و سفارشی ساخته می شوند . عمق سینی های این وسیله نیز به صورت سفارش مشتری می تواند تغییر نمایید .