فر اغذیه ( فر ساندویجی )

فر اغذیه

فر اغذیه استاندارد دارای یک شعله ، یک سرخ کن و صفحه چودنی قرار می گیرد ولی اگر مشتری سفارش بدهند می توان روی این دستگاه فر پیتزا ، هود ، پاستا پز و … را روی این دستگاه قار می دهیم