تجهیزات آب گیری

آب گیر سبزی و روغن گیر پیاز دستگاه آب گیر یا همان روغن گیر پیاز که به اصطلاح فنی سانتریفیوژ
آب گوجه گیری دستگاه آب گوجه گیری های صنعتی در چندین مدل ساخته و عرضه می شود ، این دستگاه
آب لیمو و آب غوره گیر دستگاه های آب لیمو و آب غوره گیر آلومینیومی یا همان آب لیمو گیری